Privacyreglement

Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:
a. persoonsgegevens: een gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
b. persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die al dan niet langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd, ongeacht of die registratie gecentraliseerd of verspreid is.
c. cliënt: degene met wie of ten behoeve van wie door de verantwoordelijke een
geneeskundige behandelingsovereenkomst is gesloten
d. praktijkhouder: De eigenaar van de psychologenpraktijk Kolkrijst, die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.
e. verstrekken van persoonsgegevens:het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens uit de registratie aan een derde
f. verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden of op enigerlei wijze te beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
g. verwijzer: individuele, natuurlijke persoon die rechtmatig bevoegd is tot het doen van verwijzingen naar de 1e of 2e lijns GGZ.

Artikel 1 Dossierplicht en doel van de persoonsregistratie
1. De praktijkhouder is gehouden een dossier in te richten met betrekking tot de behandeling van de cliënt.
2. Het doel van het aanleggen van waarborgen van een goede zorg en hulpverlening aan de cliënt, daaronder begrepen intercollegiale toetsing en kwaliteitsbewaking van de door de verantwoordelijke te leveren zorg, alsmede in het voorkomende geval het kunnen behandelen van klachten en procedures.
3. In het dossier worden gegevens opgenomen omtrent de gezondheid van de cliënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen, alsmede andere gegevens voor zover die voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.
4. In dit reglement wordt niet beoogd om ten nadele van de cliënt van de wettelijke
regeling af te wijken.

Artikel 2 Beroepsgeheim en verwerking persoonsgegevens
1. De praktijkhouder heeft de plicht om te zwijgen over alles wat hem bekend wordt in het kader van de behandeling.
Hij is hiervan slechts ontheven na toestemming van de cliënt, door een wettelijke
plicht tot gegevensverstrekking en bij een ernstig conflict van plichten.
2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, of na toestemming van de cliënt, of indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van een ernstig gevaar voor de gezondheid van de cliënt, of ter nakoming van een wettelijke plicht, of indien dit noodzakelijk is met het oog op het belang van een ander dan de cliënt en het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval daarvoor dient te wijken.
3. De praktijkhouder is  slechts bevoegd tot verwerking van de persoonsgegevens, daaronder begrepen inzage in de persoonsregistratie, voor zover dat voor de uitvoering van zijn taak noodzakelijk is.

Artikel 4 Rechten van de client
Inzage en afschrift
1. De cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de met betrekking tot zijn persoon in de persoonsregistratie verwerkte gegevens. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
2. Een verzoek om inzage of afschrift van de gegevens wordt schriftelijk ingediend bij de praktijkhouder.
3. De praktijkhouder behandelt het verzoek zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen vier weken. Een weigering om aan het verzoek te voldoen wordt met
redenen omkleed. Van het verlenen van inzage of afschrift wordt een aantekening
gemaakt in de persoonsregistratie.
4. Voor het verstrekken van een afschrift van de gegevens kunnen kosten in rekening gebracht worden, met inachtneming van het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP. De kosten bedragen op grond van dit Besluit (februari 2010) maximaal € 0,23 per pagina, met een maximum van € 4,50 per bericht, dan wel een maximum van € 22,50 indien het bericht bestaat uit meer dan 100 pagina’s.

Eigen verklaring en correctie
5. Op verzoek van de cliënt wordt aan de persoonsregistratie een eigen verklaring van de cliënt toegevoegd met betrekking tot de in de persoonsregistratie opgenomen
gegevens.
6. De client kan verzoeken correctie van de op hem betrekking hebbende
persoonsgegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking
onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de persoonsregistratie zijn verwerkt.
7. Een verzoek tot het toevoegen van een eigen verklaring of correctie van gegevens wordt schriftelijk ingediend bij de praktijkhouder. De praktijkhouder behandelt het verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken. Een weigering om aan het verzoek te voldoen wordt met redenen omkleed. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, dan wordt daaraan zo spoedig mogelijk uitvoering gegeven.

Verwijdering gegevens
8. Op verzoek van de cliënt worden gegevens met betrekking tot de persoon van de
cliënt uit de persoonsregistratie verwijderd, tenzij a. de wet het bewaren van de
gegevens, ondanks een verzoek van de cliënt tot vernietiging of verwijdering, dwingend voorschrijft, b. een ander dan de cliënt een aanmerkelijk belang heeft bij het bewaren van de gegevens, of c. goed hulpverlenerschap aan de verwijdering of vernietiging in de weg staat.
9. Een verzoek tot verwijdering van gegevens wordt schriftelijk ingediend bij de
De praktijkhouder en met redenen omkleed.
10. De praktijkhouder beslist binnen drie maanden op het verzoek. Van de beslissing
wordt schriftelijk kennis gegeven aan de cliënt. Het verzoek en de beslissing worden
bewaard.

Mededeling wijziging
11. De praktijkhouder doet mededeling van de correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens aan degenen aan wie naar zijn weten in het jaar voorafgaand aan het desbetreffende verzoek tot correctie of verwijdering en in de sinds dat verzoek
verstreken periode de gegevens heeft verstrekt waarop de correctie of verwijdering
betrekking heeft. De verantwoordelijke meldt aan de cliënt aan wie een dergelijke
mededeling is gedaan.

Artikel 5 Verstrekking van gegevens aan derden
1. Persoonsgegevens uit de persoonsregistratie worden slechts verstrekt aan derden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 1 van dit reglement omtrent het
beroepsgeheim.
2. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere hulpverleners
in het kader van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), tenzij de cliënt
daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 6 Vertegenwoordiging minderjarigen en wilsonbekwamen
1. In het geval de cliënt jonger is dan 12 jaar worden de hiervoor omschreven rechten uitgeoefend door de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt. De hulpverlener mag afzien van het verstrekken van inzage of afschrift als dat in strijd is met de zorg van een goed hulpverlener.
2. De cliënt die twaalf jaar of ouder is, maar jonger dan 16, oefent de hiervoor
omschreven rechten zelf uit. De ouders en wettelijk vertegenwoordigers van
minderjarige cliënten van 12 tot 16 jaar hebben recht op informatie, voor zover zij die
informatie nodig hebben voor het verrichten van hun taak als ouder of wettelijk
vertegenwoordiger. De hulpverlener mag afzien van het verstrekken van informatie,
inzage of afschrift van gegevens, als dat in strijd is met de zorg van een goed
hulpverlener.
3. Minderjarigen van 16 en 17 jaar worden behandeld als waren zij meerderjarig. De
ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben in beginsel geen recht op informatie.
4. In het geval een minderjarige cliënt niet in staat kan worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake (wilsonbekwaam), oefenen de ouders
of wettelijk vertegenwoordigers de rechten van de cliënt volledig uit.
5. In het geval een meerderjarige cliënt niet in staat kan worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake (wilsonbekwaam) en onder curatele of onder bewind is gesteld, worden de rechten van de cliënt als hiervoor omschreven
uitgeoefend door de curator of de mentor.
6. Ten aanzien van de meerderjarige wilsonbekwame cliënt die niet onder curatele of
onder bewind is gesteld, kunnen de rechten van de cliënt worden uitgeoefend door een door de cliënt gemachtigde derde, of bij het ontbreken daarvan jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt, tenzij die persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige personen ontbreken, jegens een ouder, kind, broer of zus van de cliënt, tenzij die personen dat niet wensen.

Artikel 7 Gegevensverstrekking na overlijden
Het beroepsgeheim van de hulpverleners blijft ook na het overlijden van de cliënt van
kracht. Nabestaanden en andere derden kunnen de hulpverlener niet van zijn
beroepsgeheim ontheffen. Gegevens worden na het overlijden van de cliënt slechts
verstrekt indien:
a. de cliënt daartoe vóór het overlijden toestemming heeft gegeven;
b. de toestemming van de cliënt kan worden verondersteld;
c. een wettelijke plicht tot verstrekking van de gegevens bestaat;
d. er een conflict van plichten bestaat ter voorkoming van ernstig nadeel bij een
derde of de cliënt zelf;
e. er een zwaarwegend belang is dat noopt tot doorbreking van het beroepsgeheim;

Artikel 8 Bewaartermijn gegevens
De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar, te rekenen vanaf het
tijdstip waarop de gegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Artikel 9 Geschillen
1. Indien de praktijkhouder een uit dit reglement voortvloeiende verplichting niet
nakomt kan de geregistreerde zich met een klacht tot de praktijkhouder wenden.
2. Een dergelijke klacht wordt behandeld overeenkomstig het door de praktijkhouder vastgestelde klachtenreglement.

Artikel 10 Slotbepalingen
1. De verantwoordelijke heeft conform artikel 27 e.v. van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zorg gedragen voor aanmelding van dit reglement bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.